Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Περιφερειακή Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  (RIS 3) Πελοποννήσου

Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγικές RIS3), είναι ολοκληρωμένες δράσεις τοπικού οικονομικού μετασχηματισμού, οι οποίες κάνουν πέντε σημαντικά πράγματα:

 • Επικεντρώνουν την υποστήριξη της πολιτικής και τις επενδύσεις σε βασικές εθνικές/περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες για ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση.
 • Αξιοποιούν τα δυνατά σημεία κάθε χώρας/περιφέρειας, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της και τη δυναμική για αριστεία.
 • Υποστηρίζουν την τεχνολογική, καθώς και τη βασισμένη στην πρακτική καινοτομία και στοχεύουν στην τόνωση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.
 • Επιτυγχάνουν την πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων και ενθαρρύνουν την καινοτομία και τον πειραματισμό.
 • Αναπτύσσονται βασισμένες σε αποδείξεις και περιλαμβάνουν αξιόπιστα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η Περιφερειακή Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3: Research and Innovation Strategies for Smart Specialization), ως κείμενο πολιτικής-στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου βάσει των Κανονισμών της ΕΕ, είναι υποχρεωτικό να συνοδεύει το περιφερειακό πρόγραμμα για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης είναι ένα από τα προαπαιτούμενα που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020.

Η Έξυπνη Εξειδίκευση στοχεύει στον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επισημαίνοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας, εστιάζει στους κλάδους-πρωταθλητές της περιφερειακής οικονομίας και στοχεύει στην ενίσχυση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, την μεγιστοποίηση των ροών γνώσης και διάχυση των οφελών της καινοτομίας σε όλο το εύρος της περιφερειακής οικονομίας.

Οι στρατηγικοί τομείς και οι κλάδοι που εστιάζεται η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης  Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι οι ακόλουθοι:

 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Τουρισμός – Πολιτισμός & Δημιουργική Βιομηχανία
 • Μεταποιητική Βιομηχανία και Λοιποί Δυναμικοί Τομείς (παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών, μαρμάρου)
 • Οριζόντιοι Υποστηρικτικοί Τομείς (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών- ΤΠΕ)

Σχετικά Αρχεία

Προπαρασκευαστικές ημερίδες για την κατάρτιση της RIS 3 Πελοποννήσου

Περιφερειακή Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης Πελοποννήσου

 • Ημερίδες Β΄ κύκλου Επιχειρηματικής Ανακάλυψης:
 • Τουρισμός: Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την εξειδίκευση δράσεων που αφορούν σε Καινοτόμες Εφαρμογές και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  στον τομέα του Τουρισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης