Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

 Ε.Δ.Α. Πελοποννήσου 2007 2013

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου συστάθηκε με την 9773/ΕΥΣ 1127/29.02.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  (ΦΕΚ 472/Β/18.03.08) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος , οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ΕΔΑ Πελοποννήσου έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες (Ν. 3614/2007 & Ν. 3840/2010) ανά Μονάδα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ: Οργάνωσης – Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου
Τέρμα Ερ. Σταυρού 221 00 Τρίπολη
Τηλ: 2713 601 300, Φαξ: 2710 234 711
email: peloponnisos@mou.gr

Σχετικά αρχεία:Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης