Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Η ΕΥΔ Πελοποννήσου ανακοινώνει την ένταξη των κάτωθι πράξεων στο Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) (άρθρο 35 κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

  1. Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., με προϋπολογισμό 2.340.000 €.
  2. Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, με προϋπολογισμό 1.710.000 €.
  3. Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ, με προϋπολογισμό 1.620.000 €

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Σχετικά αρχεία:

Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση

Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης