Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Οδηγός για ανάθεση μελετών μέχρι 60.000 € από δήμους

Αρχή έκδοσης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ο Οδηγός έχει σκοπό την ικανοποίηση της ανάγκης των μικρών κυρίως Δήμων της χώρας (ή και αντίστοιχων φορέων τους) να αναθέσουν τις αναγκαίες μελέτες μικρής κλίμακας για τα έργα που έχουν προγραμματίσει να υλοποιήσουν εφαρμόζοντας το νέο πλαίσιο για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016).

Ο Οδηγός αποτυπώνει τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι Υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα του Δήμου ώστε να είναι σύννομη η ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης. Περιγράφονται οι παρακάτω διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας:

  • Ο συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 και 327 του ν.4412/2016)
  • Η απευθείας ανάθεση (άρθρο 118  και 328 του ν.4412/2016)

Ο Οδηγός περιλαμβάνει επίσης το Διάγραμμα Ροής των περιγραφόμενων Διαδικασιών, καθώς και χρήσιμα υποδείγματα που θα βοηθήσουν τον Δήμο για τις κυριότερες ενέργειες και τα οποία μπορεί να προσαρμόσει στις εκάστοτε ιδιαιτερότητες της ανάθεσης.

Το αρχείο περιέχει:

  1. τον πλήρη Οδηγό (κείμενο Οδηγού & Παραρτήματα σε αρχείο pdf)
  2. τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Οδηγού σε επεξεργάσιμη μορφή

Συνημμένο αρχείο

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης