Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόσκληση για «ΕΡΓΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνει την δημοσίευση Πρόσκλησης για «ΕΡΓΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

Η δράση περιλαμβάνει νέα έργα με αντικείμενο την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και έργα διαχείρισης υδάτων και εξοικονόμησης πόσιμού νερού, τα οποία συνάδουν με τις κατευθύνσεις του ΣΔΛΑΠ υδατικών διαμερισμάτων που αφορούν στη Περιφέρεια. Επίσης, έργα που αφορούν σε προστασία της ανθρώπινης υγείας από κατανάλωση ακατάλληλου πόσιμου νερού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20η Ιουνίου  2017.

Σχετικά Αρχεία

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης