Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2016-2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5001880 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Η ΕΥΔ Πελοποννήσου ανακοινώνει την ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2016-2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5001880 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με προϋπολογισμό  164.920,00 €.

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης του συστήματος διοίκησης / διαχείρισης / υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 σε εξειδικευμένα θέματα, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 2Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» του Προγράμματος, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Ειδικότερα περιλαμβάνει την αγορά υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, για ειδικά θέματα που έχουν σχέση με την υποστήριξη εξειδίκευσης, εφαρμογής και παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2Α που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ).

Σχετικό αρχείο:

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης