Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Η ΕΥΔ Πελοποννήσου ανακοινώνει την ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με προϋπολογισμό  603.260,00€.

Το έργο αφορά την προμήθεια δέκα (10) ασθενοφόρων οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β. για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πρόκειται για 10 οχήματα »VAN» κλειστού τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων CEN EN 1789:2007 για ασθενοφόρα τύπου »Β». Το ασθενοφόρο τύπου »Β» έχει την δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και μεταφοράς του πάσχοντος και δυνητικά (σε έκτακτες περιστάσεις) μεταφορά και υποστήριξη δύο ασθενών.

Σχετικό αρχείο:

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης