Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Η ΕΥΔ Πελοποννήσου ανακοινώνει την ένταξη της Πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020″ – (ΕΤΠΑ) » με Κωδικό ΟΠΣ 5002505 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με προϋπολογισμό  275.600,00 €.

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Εκπόνηση αξιολόγησης της επικαιρότητας του σχεδιασμού του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020, με βάση και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων ολοκλήρωσης των ΑΠ 2, 5 και 8 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ.

Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ.

  • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, όπως κατά περίπτωση δύναται να απαιτηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠ, για επιτάχυνση αύξησης της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος.
  • Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών σε εξειδικευμένα θέματα.
  • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων προώθησης της εφαρμογής της RIS3.

Σχετικό αρχείο:

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης