Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού σημαντικών οδικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, όπως:

 • η επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, τμήμα Γέφυρα Τζάνε – έξοδος Καλαμακίου (ανήκει στο χαρακτηρισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο)
 • η ολοκλήρωση του έργου παράκαμψης Σπάρτης, τμήμα Σκούρα – Πυρί (ανήκει στο χαρακτηρισμένο εθνικό οδικό δίκτυο)
 • η κατασκευή του τμήματος Ελαιοχώρι – Κουμπίλα της οδού Τρίπολης – Άστρους (ανήκει στο χαρακτηρισμένο εθνικό οδικό δίκτυο).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Περιφέρεια Πελοποννήσου – Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
 • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Περίοδος υποβολής

από 15/9/2016 έως 27/10/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 221 31 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει:

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Πίνακας διαχωρισμού Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου για έργα που εκτελούνται σε φάσεις
 • Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ, (ΠΙΝ.1)
 • Δήλωση του δικαιούχου που να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 • Βεβαίωση του δικαιούχου ότι θα επικαιροποιήσει τα στοιχεία της διοικητικής του επάρκειας εντός 6 μηνών από την ένταξη της πράξης (εάν απαιτηθεί)
 • ΦΕΚ δημοσίευσης Απόφασης κήρυξης Απαλλοτριώσεων.
 • Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, εφόσον απαιτείται
 • Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, εφόσον απαιτείται.

Προϋπολογισμός

€ 11.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.eydpelop.gr/

Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη

Τηλ: 2713 601300

Φαξ: 2710 234711

Ελένη Παπαηλιού

Τηλ: 2713 601376

epapailiou@mou.gr

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης