Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Βελτίωση και αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου στην Πελοπόννησο»

 

Παρεμβάσεις που αφορούν σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό τμημάτων του εθνικού και περιφερειακού οδικού (όπως είναι η βελτίωση των γεωμετρικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, η κατασκευή κόμβων και γεφυρών, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμός κ.α.) Η δράση περιλαμβάνει το τμηματοποιημένο έργο «Βελτίωση της οδού Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας» (ανήκει στο χαρακτηρισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο).

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής

από 28/9/2016 έως 31/10/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων,εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 221 31, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει:

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Πίνακας διαχωρισμού Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου για έργα που εκτελούνται σε φάσεις
 • Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ, (Πιν.1)
 • Εκθεση τεκμηρίωσης της πληρότητας και λειτουργικότητας της Πράξης, εφόσον απαιτείται
 • Δήλωση του δικαιούχου που να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 • Βεβαίωση του δικαιούχου ότι θα επικαιροποιήσει τα στοιχεία της διοικητικής του επάρκειας εντός 6 μηνών από την ένταξη της πράξης εάν απαιτηθεί
 • Εκθεση τεκμηρίωσης από τον Δικαιούχο ότι η Πράξη αφορά σε οδικό τμήμα με μειωμένη οδική ασφάλεια
 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται
 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης, εφόσον απαιτείται
 • Εγκριτικές αποφάσεις μελετών
 • Στην περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει νέα υποέργα, το σύνολο ανά υποέργο, όλων των απαιτούμενων εγκεκριμένων μελετών, σύμφωνα με τον βαθμό ωριμότητας τους, εφόσον απαιτείται
 • Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης, (Πιν.2), εφόσον απαιτείται
 • Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής, (Πιν.3), εφόσον απαιτείται.

Προϋπολογισμός

€ 7.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.eydpelop.gr/

Διεύθυνση

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη

Τηλ: 2713 601300

Φαξ:2710 234711

Ελένη Παπαηλιού

Τηλ: 2713 601376

epapailiou@mou.gr

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης