«Κτιριολογική και Ηλεκτρομηχανολογική Αναβάθμιση Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου»

MIS: 5037883

Δικαιούχος: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 15/05/2019

Προϋπολογισμός: 1.270.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-05-20T16:22:42+00:00