«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019»

MIS: 5030901

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.

Διαρθρωτικό Ταμείο: EKT

Ημερομηνία Ένταξης: 06/11/2018

Προϋπολογισμός: 1.804.935,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-02-06T10:30:14+00:00