Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
311, 2020

Τροποποίηση της Πράξης «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου» με Κωδικό ΟΠΣ 5041641

3 Νοεμβρίου 2020|

Τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης λόγω καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης και του διαγωνισμού, λόγω πρόσθετων υποχρεώσεων στην υπηρεσία από τις επιπτώσεις της πανδημίας.   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

311, 2020

Νέα Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: ««Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΠΕΛ95

3 Νοεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά τη νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 15/12/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

3010, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος» – ΟΠΣ 5041951

30 Οκτωβρίου 2020|

Ορίζεται ως φορέας Υλοποίησης η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας σύμφωνα με το αριθμό απόφαση 99/11-03-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΦΒ7Λ1-Η4Μ) του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

3010, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ανάπλαση περιοχής Κανδήλας» – ΟΠΣ 5044942

30 Οκτωβρίου 2020|

Παράταση χρονοδιαγράμματος λόγω καθυστέρησης του covid-19, γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν δια σώζης οι επιτροπές του συνοπτικού διαγωνισμού. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2710, 2020

Νέα Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΚΕ-ΠΕΛ-06

27 Οκτωβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά τη νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 18/11/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2610, 2020

Νέες Αποφάσεις Ένταξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΠΕΛ75 για «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης ποσίμου νερού»

26 Οκτωβρίου 2020|

Τίτλος πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ & ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ MIS: 5053817 Δικαιούχος: ΔΕΥΑ Β. Κυνουρίας Προϋπολογισμός:  918.750,00€ Φυσικό Αντικείμενο: Η Πράξη αφορά  στην κατασκευή νέας δεξαμενής και στη σύνδεσή της με την πηγή [...]

2010, 2020

Τροποποίηση της δράσης 2.b.2.3 για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

20 Οκτωβρίου 2020|

Η 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.2.3 “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού” αφορά τη νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων έως και τις 15/01/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά [...]

1610, 2020

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη δράση 3.a.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΚΕ-ΠΕΛ-06

16 Οκτωβρίου 2020|

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, αποφασίζει την έγκριση του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη δράση 3.a.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», με σκοπό την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης [...]

1510, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος»» – ΠΕΛ90

15 Οκτωβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως τις 13/11/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

1510, 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19- ΔΡΑΣΗ Β»

15 Οκτωβρίου 2020|

Συνοπτική περιγραφή: Η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων για την θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19 σε χώρους μεταναστών/προσφύγων, μετακινούμενων πληθυσμών. Η παρέμβαση καλείται να δημιουργήσει ή/και να ενισχύσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας (μέσω προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού, κλπ., προσωπικού) [...]