Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
2912, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσική κληρονομιάς» – ΟΧΕ4/ αα ΟΠΣ:4223

29 Δεκεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως τις 01/03/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2912, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης» – ΟΧΕ3/ αα ΟΠΣ:4221

29 Δεκεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως τις 01/03/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2812, 2020

Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

28 Δεκεμβρίου 2020|

Ορισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020 Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Προώθησης στην Απασχόληση περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020. Δείτε εδώ την απόφαση

2412, 2020

Τροποποίηση της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» – ΟΠΣ 5023664

24 Δεκεμβρίου 2020|

Οι Τροποποιήσεις αφορούν: την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 20.000.000,00€ (από 1.500.000,00€ σε 21.500.000,00€) , βάσει της με Α.Π. 3548/12-11-2020 απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.. "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020 και της τροποποίησης της εξειδίκευσης της δράσης 4.γ.2 : "Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών" μέσω της 55ης γραπτής [...]

2412, 2020

Τροποποίηση της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» – ΟΠΣ 5048166

24 Δεκεμβρίου 2020|

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος βάση της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης (24-11-2020). Οι ημερομηνίες εξέλιξης υποέργου τίθενται οι πραγματικές, της διενεργηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας και υπογραφής της Σύμβασης. Δεδομένης της υπογραφής Σύμβασης του 1ου και μοναδικού υποέργου στις 24/11/2020 και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του (18 μήνες), η ημερομηνία λήξης της Πράξης μετατίθεται στις 24/11/2022, [...]

2412, 2020

Τροποποίηση της Πράξης «Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)» – ΟΠΣ 5041955

24 Δεκεμβρίου 2020|

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς την ανάληψη νομικής δέσμευσης. Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2412, 2020

Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Λαϊκής Αγοράς Δ.E. Μεγαλόπολης & Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης» – ΟΠΣ 5041952

24 Δεκεμβρίου 2020|

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς την ανάληψη νομικής δέσμευσης. Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

1812, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΤΑΛΑ (ΛΑΦ ΣΠΑΡΤΗΣ)» – ΟΠΣ 5041699

18 Δεκεμβρίου 2020|

Η παρούσα τροποποίηση αφορά αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της Πράξης στις 21-04-2022. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

1812, 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ)»

18 Δεκεμβρίου 2020|

Μικρή περιγραφή: Στόχος της παρούσας Πρόσκλησης είναι η υλοποίηση των παρακάτω παρεμβάσεων που αφορούν στην δράση 6.γ.1: Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία): παρεμβάσεις αναβάθμισης και αποκατάστασης χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικών χώρων και μνημείων) και ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους (χώροι στάθμευσης, δημιουργία / επέκταση επισκέψιμων [...]