Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
2411, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αργολίδας» – ΟΠΣ 5052210

24 Νοεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την ημερομηνία λήξης της πράξης σε 31/12/2022. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2411, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Λακωνίας» – ΟΠΣ 5052149

24 Νοεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την ημερομηνία λήξης της πράξης σε 31/12/2022. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2411, 2020

Aπόφαση ένταξης πράξης με τίτλο «Δράσεις για τη θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισης επιδημιών Covid-19 σε χώρους φιλοξενίας μετακινούμενων πληθυσμών, μεταναστών/προσφύγων» – ΟΠΣ 5074188

24 Νοεμβρίου 2020|

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία ή η ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στις περιοχές όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων για την προστασία από τον COVID-19 και η παροχή των πρώτων υγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων, εντός των χώρων διαμονής τους.   Δείτε εδώ αναλυτικά [...]

1311, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο δήμο Κορινθίων» – ΟΠΣ 5000978

13 Νοεμβρίου 2020|

Δόθηκε η δυνατότητα παράτασης από τη  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σύμφωνα με τα Ref. Ares(2020)1711710 - 23/03/2020 και Ref. Ares(2020)2723872 - 26/05/2020 έγγραφα): Νέα ημερομηνία λήξης: 30-12-2023 Νέος προϋπολογισμός: 528.732,63 € Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

1311, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο δήμο Καλαμάτας» – ΟΠΣ 5000957

13 Νοεμβρίου 2020|

Δόθηκε η δυνατότητα παράτασης από τη  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σύμφωνα με τα Ref. Ares(2020)1711710 - 23/03/2020 και Ref. Ares(2020)2723872 - 26/05/2020 έγγραφα): Νέα ημερομηνία λήξης: 30-11-2023 Νέος προϋπολογισμός: 575.817,80 € Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

1311, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Λειτουργία δομών & υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών Θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο – Συμβουλευτικό κέντρο Τρίπολης» – ΟΠΣ 5000956

13 Νοεμβρίου 2020|

Δόθηκε η δυνατότητα παράτασης από τη  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σύμφωνα με τα Ref. Ares(2020)1711710 - 23/03/2020 και Ref. Ares(2020)2723872 - 26/05/2020 έγγραφα): Νέα ημερομηνία λήξης: 30-11-2023 Νέος προϋπολογισμός: 653.500,00 € Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

1311, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Λειτουργία ξενώνα φοιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας δήμου Τρίπολης» – ΟΠΣ 5000936

13 Νοεμβρίου 2020|

Δόθηκε η δυνατότητα παράτασης από τη  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σύμφωνα με τα Ref. Ares(2020)1711710 - 23/03/2020 και Ref. Ares(2020)2723872 - 26/05/2020 έγγραφα): Νέα ημερομηνία λήξης: 30-11-2023 Νέος προϋπολογισμός: 1.266.206,61 € Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

1311, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» – ΟΠΣ 5028314

13 Νοεμβρίου 2020|

Η πράξη τροποποιείται ως προς: την μείωση του προϋπολογισμού της πράξης λόγω υπογραφής σύμβασης του υποέργου 1 (εργολαβία), την αλλαγή της ημερομηνίας ανάληψης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης η 7.05.2020), αλλαγή του ΦΠΑ της πράξης (λόγω ανάγκης 3ης τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών με αυτεπιστασία του [...]

1311, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων/Β ΦΑΣΗ» – ΟΠΣ 5004008

13 Νοεμβρίου 2020|

Η πράξη τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της με προτεινόμενη την 28-8-2021, διότι: με τo 24/31-7-2020 απόσπασμα πρακτικού ΔΣ Πάρνωνα ΑΕ, εγκρίθηκε παράταση του υποέργου 2 (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) έως 28-5-2021. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου εκτιμήθηκε 3μήνες από τη βεβαίωση περαίωσης. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της [...]

1311, 2020

Νέα Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΚΕ-ΠΕΛ-06

13 Νοεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά τη νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 15/12/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα