Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
506, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Β΄ Φάση)» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ82

5 Ιουνίου 2020|

Τροποποίηση ως προς την Λήξη Υποβολής: 15/07/2020 Σύντομη Περιγραφή: Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στο Θεματικό Στόχο 09  «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» και στην Επενδυτική [...]

506, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Β΄ Φάση)»Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ82

5 Ιουνίου 2020|

Τροποποίηση ως προς την Λήξη Υποβολής: 15/07/2020 Σύντομη Περιγραφή: Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στο Θεματικό Στόχο 09  «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» και στην Επενδυτική [...]

2005, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για το «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» – ΟΠΣ 5029848

20 Μαΐου 2020|

Η παρούσα τροποποίηση αφορά αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης με παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της Πράξης. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

1805, 2020

«Αποφάσεις ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» – (LEADER / CLLD),

18 Μαΐου 2020|

Αποφάσεις ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» - (LEADER / CLLD Διαρθρωτικό Ταμείο:Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Αριθμός Πρόσκλησης: Μ2998356- 166/15.05.2018 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Ημερομηνία ένταξης: 27/04/2020 Προϋπολογισμός: € 2.749.639,43 Αποφάσεις ένταξης: Δείτε τις Αποφάσεις [...]

1505, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τις «Υποστηρικτικές ενέργειες οργάνωσης και λειτουργίας δικαιούχων τεχνικής βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α – ΕΚΤ) για την εφαρμογή του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020» – ΟΠΣ 5027788

15 Μαΐου 2020|

Η παρούσα τροποποίηση αφορά παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

1405, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κιάτου και Παραλιακής Ζώνης – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» – ΟΠΣ 5029176

14 Μαΐου 2020|

Η παρούσα τροποποίηση αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την ημερομηνία λήξης της Πράξης προκειμένου να εναρμονιστεί με την υπογεγραμμένη νομική δέσμευση και το συνδεδεμένο Δελτίο Ωρίμανσης. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

805, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. ΑΡΙΟΣν» – ΟΠΣ 5029306

8 Μαΐου 2020|

Μικρή περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή προσθήκης κατ' επέκταση και καθ' ύψος διώροφης οικοδομής με υπόγειο, για χρήση τόσο Νηπιαγωγείου όσο και Δημοτικού Σχολείου στην Τοπική Κοινότητα Άριος. Σκοπός του έργου είναι να καλυφθεί η ανάγκη στέγασης του υπάρχοντος Νηπιαγωγείου, το οποίο σήμερα συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το [...]

3004, 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων» – ΠΕΛ88

30 Απριλίου 2020|

Μικρή περιγραφή: Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης τους. Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία

2304, 2020

Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων δομών και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

23 Απριλίου 2020|

Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων δομών και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 κατά την μερική ή πλήρη αναστολή λειτουργίας τους στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Το άρθρο 17 της από 30-3-2020 [...]

704, 2020

Αναζήτηση δεδομένων απασχόλησης Συμμετεχόντων ΕΚΤ, ΠΑΝ από Διοικητικές Πηγές

7 Απριλίου 2020|

Στο πλαίσιο της διαχείρισης και της αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014- 2020 (σύμφωνα με το άρθρο 236 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α/7-5-2019), πριν την υποβολή των ετησίων εκθέσεων υλοποίησης ΕΠ στην ΕΕ υπολογίζονται κάθε έτος (Μάιο ή Ιούνιο) από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για το ΕΣΠΑ [...]