Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
202, 2021

Δεύτερη Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.2.2 “ Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών” – ΚΕ-ΠΕΛ-04 / αα ΟΠΣ:4274

2 Φεβρουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων (παράταση χρόνου) έως την 23η  Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00.   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2701, 2021

Νέα Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: ««Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΠΕΛ95

27 Ιανουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά τη νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 01/03/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2701, 2021

Διαβούλευση για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027

27 Ιανουαρίου 2021|

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαβούλευσης και σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργοποίησε από σήμερα 26 Ιανουαρίου Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβούλευσης στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://pelop.espa2127.gr/ . Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, οι Πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι μόνο μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους στο [...]

1201, 2021

Τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)» – (LEADER / CLLD)

12 Ιανουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά μείωση του προϋπολογισμού της πράξης με τα παρακάτω στοιχεία: Κωδικός ΟΠΣΑΑ: LD241- 0052139 Τίτλος Πράξης/Υποέργου: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ Δικαιούχος:     ΣΕΜΕΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ Συνολικός Προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη): 216.271,75€ Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 140.576,64€ Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

1201, 2021

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Βασικός Αγωγός Τροφοδότησης Υδρευτικού Ύδατος Κεντρικής Δεξαμενής Οικισμού Παράλιου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» – ΟΠΣ 5009791

12 Ιανουαρίου 2021|

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του υποέργου 2 της αρχαιολογικής παρακολούθησης έως 31-05-2021 και αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου 2 κατά 55.000 € που είναι συνέπεια της παράτασης. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

401, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» – ΟΠΣ 5029848

4 Ιανουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης έως τις 30/06/2021. Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2912, 2020

Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας» – ΟΠΣ 5052202

29 Δεκεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης έως τις 05/03/2022. Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2912, 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης – εξοπλισμός»

29 Δεκεμβρίου 2020|

Μικρή περιγραφή: Η δράση αφορά στην προμήθεια εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένου και εκπαιδευτικού εξοπλισμού πληροφορικής. Δείτε εδώ την Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αυτής αρχεία  

2912, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Αναβάθμιση Οικιστικού περιβάλλοντος Δήμου Δυτικής Μάνης» – ΟΧΕ5/ αα ΟΠΣ:4225

29 Δεκεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως τις 01/03/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα