Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
2309, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 –ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055406 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

23 Σεπτεμβρίου 2021|

Η τροποποίηση της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5055406 αφορά στην προσθήκη νέου υποέργου, του υποέργου 2, για εξειδικευμένη υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 σε θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.+). Ανάλογα αυξάνεται και η τιμή στόχος του Δείκτη.   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

2309, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 –ΕΤΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020.

23 Σεπτεμβρίου 2021|

Η τροποποίηση της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5055377 αφορά:  Στην ματαίωση του Υποέργου 9 με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ». Στην προσθήκη νέου Υποέργου 10 με τίτλο «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου στις διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης και ολοκλήρωσης του ΕΠ [...]

709, 2021

«Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 4585 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

7 Σεπτεμβρίου 2021|

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Αριθμός Πρόσκλησης: Την με αρ. πρωτ. 3101/02-10-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» όπως [...]

609, 2021

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Λακωνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5052149 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020

6 Σεπτεμβρίου 2021|

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Λακωνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5052149 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020. Η τροποποίηση αφορά το οικονομικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

209, 2021

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση 3.a.ΒΑΑ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας».

2 Σεπτεμβρίου 2021|

Πρώτη (1η) Τροποποίηση - παράταση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη Δράση 3.a.ΒΑΑ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 - 2020. [...]

3008, 2021

Τροποποίηση της πρόσκλησης ΚΕ-ΠΕΛ-06 με τίτλο «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

30 Αυγούστου 2021|

Δείτε εδώ την Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία

3008, 2021

Απόφαση Ένταξης για την «Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) (Β΄ΦΑΣΗ)»

30 Αυγούστου 2021|

Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Καλαμάτα και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, που τα φροντίζει, εργάζεται, ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα [...]

2708, 2021

Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

27 Αυγούστου 2021|

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041879 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020. Μικρή περιγραφή: Το έργο αφορά στην ενίσχυση του εξοπλισμού των Κέντρων Υγείας που υπάγονται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα υλοποιηθεί με 2 υποέργα. Το υποέργο [...]

1908, 2021

Τροποποίηση πρόσκλησης: Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης.

19 Αυγούστου 2021|

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη δράση 3.a.ΟΧΕ.1 “Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020». Η τροποποίηση αφορά την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων και ορίζεται ότι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) είναι το διάστημα από 26/05/2021 [...]

1608, 2021

Απόφαση αποδοχής και έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

16 Αυγούστου 2021|

Διαρθρωτικό Ταμείο:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Αριθμός Πρόσκλησης:  Η με αρ. πρωτ. 3101/02-10-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» όπως [...]