Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
1201, 2021

Τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)» – (LEADER / CLLD)

12 Ιανουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά μείωση του προϋπολογισμού της πράξης με τα παρακάτω στοιχεία: Κωδικός ΟΠΣΑΑ: LD241- 0052139 Τίτλος Πράξης/Υποέργου: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ Δικαιούχος:     ΣΕΜΕΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ Συνολικός Προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη): 216.271,75€ Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 140.576,64€ Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

1201, 2021

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Βασικός Αγωγός Τροφοδότησης Υδρευτικού Ύδατος Κεντρικής Δεξαμενής Οικισμού Παράλιου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» – ΟΠΣ 5009791

12 Ιανουαρίου 2021|

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του υποέργου 2 της αρχαιολογικής παρακολούθησης έως 31-05-2021 και αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου 2 κατά 55.000 € που είναι συνέπεια της παράτασης. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

401, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» – ΟΠΣ 5029848

4 Ιανουαρίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης έως τις 30/06/2021. Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2912, 2020

Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας» – ΟΠΣ 5052202

29 Δεκεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης έως τις 05/03/2022. Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2912, 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης – εξοπλισμός»

29 Δεκεμβρίου 2020|

Μικρή περιγραφή: Η δράση αφορά στην προμήθεια εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένου και εκπαιδευτικού εξοπλισμού πληροφορικής. Δείτε εδώ την Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αυτής αρχεία  

2912, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Αναβάθμιση Οικιστικού περιβάλλοντος Δήμου Δυτικής Μάνης» – ΟΧΕ5/ αα ΟΠΣ:4225

29 Δεκεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως τις 01/03/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2912, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσική κληρονομιάς» – ΟΧΕ4/ αα ΟΠΣ:4223

29 Δεκεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως τις 01/03/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2912, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης» – ΟΧΕ3/ αα ΟΠΣ:4221

29 Δεκεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως τις 01/03/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2812, 2020

Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

28 Δεκεμβρίου 2020|

Ορισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020 Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Προώθησης στην Απασχόληση περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020. Δείτε εδώ την απόφαση