Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
2010, 2020

Τροποποίηση της δράσης 2.b.2.3 για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

20 Οκτωβρίου 2020|

Η 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.2.3 “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού” αφορά τη νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων έως και τις 15/01/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά [...]

1610, 2020

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη δράση 3.a.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΚΕ-ΠΕΛ-06

16 Οκτωβρίου 2020|

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, αποφασίζει την έγκριση του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη δράση 3.a.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», με σκοπό την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης [...]

1510, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος»» – ΠΕΛ90

15 Οκτωβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως τις 13/11/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

1510, 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19- ΔΡΑΣΗ Β»

15 Οκτωβρίου 2020|

Συνοπτική περιγραφή: Η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων για την θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19 σε χώρους μεταναστών/προσφύγων, μετακινούμενων πληθυσμών. Η παρέμβαση καλείται να δημιουργήσει ή/και να ενισχύσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας (μέσω προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού, κλπ., προσωπικού) [...]

810, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΚΕ-ΠΕΛ-06

8 Οκτωβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την προσθήκη νέων βελτιωμένων συνοδευτικών αρχείων και οδηγού ανάρτησης. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

710, 2020

Απόφαση Ένταξης για την «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΟΠΣ 5070561

7 Οκτωβρίου 2020|

Εντάχθηκε στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020 η πράξη με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου», με δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πράξη συνολικού προϋπολογισμού 3.298.511,00€ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Μικρή περιγραφή, τι έργο αφορά:   Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία [...]

610, 2020

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «1η Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

6 Οκτωβρίου 2020|

Η τροποποίηση της πρόσκλησης αφορά την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως τις 30/11/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

610, 2020

Απόφαση Ένταξης για την «Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων» – ΟΠΣ 5063657

6 Οκτωβρίου 2020|

Μικρή περιγραφή, τι έργο αφορά:   Αντικείμενο της πράξης, είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, με στόχο την συμπλήρωση των υφιστάμενων αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων 260 ανέργων ωφελούμενων, μέσω στοχευμένων εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων, [...]

610, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ» – ΟΠΣ 5043329

6 Οκτωβρίου 2020|

Είναι απαραίτητη για την ορθή υλοποίηση της πράξης, βάσει της αιτιολογικής έκθεσης, συνημμένης στο υποβληθέν τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης από τον Δικαιούχο. Τα σημεία της τροποποίησης αφορούν: το χρονοδιάγραμμα, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Πράξης και τα μέλη της ομάδας έργου. Μείωση οικονομικού αντικειμένου [...]

610, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ’ οίκον Νοσηλεία από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’» – ΟΠΣ 5045793

6 Οκτωβρίου 2020|

Η Τροποποίηση αφορά τη μείωση οικονομικού αντικειμένου λόγω αλλαγής στο καθεστώς απασχόλησης του ψυχιάτρου και της νοσηλεύτριας, βάσει της αιτιολογικής έκθεσης, συνημμένης στο υποβληθέν τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης από τον Δικαιούχο. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης