Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δράσεις / Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 το Έτος 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5041443

//Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δράσεις / Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 το Έτος 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5041443

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δράσεις / Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 το Έτος 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5041443

Η τροποποίηση αφορά μείωση του συνολικού προϋπολογισμού της Πράξης από 385.000 € σε 170.000,00 €.

Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2021-02-04T23:03:15+00:00