Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Βασικός Αγωγός Τροφοδότησης Υδρευτικού Ύδατος Κεντρικής Δεξαμενής Οικισμού Παράλιου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» – ΟΠΣ 5009791

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Βασικός Αγωγός Τροφοδότησης Υδρευτικού Ύδατος Κεντρικής Δεξαμενής Οικισμού Παράλιου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» – ΟΠΣ 5009791

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Βασικός Αγωγός Τροφοδότησης Υδρευτικού Ύδατος Κεντρικής Δεξαμενής Οικισμού Παράλιου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» – ΟΠΣ 5009791

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του υποέργου 2 της αρχαιολογικής παρακολούθησης έως 31-05-2021 και αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου 2 κατά 55.000 € που είναι συνέπεια της παράτασης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2021-01-12T14:33:40+00:00