Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο δήμο Κορινθίων» – ΟΠΣ 5000978

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο δήμο Κορινθίων» – ΟΠΣ 5000978

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο δήμο Κορινθίων» – ΟΠΣ 5000978

Δόθηκε η δυνατότητα παράτασης από τη  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σύμφωνα με τα Ref. Ares(2020)1711710 – 23/03/2020 και Ref. Ares(2020)2723872 – 26/05/2020 έγγραφα):

  • Νέα ημερομηνία λήξης: 30-12-2023
  • Νέος προϋπολογισμός: 528.732,63 €

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-11-13T18:50:32+00:00