Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο δήμο Καλαμάτας» – ΟΠΣ 5000957

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο δήμο Καλαμάτας» – ΟΠΣ 5000957

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο δήμο Καλαμάτας» – ΟΠΣ 5000957

Δόθηκε η δυνατότητα παράτασης από τη  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σύμφωνα με τα Ref. Ares(2020)1711710 – 23/03/2020 και Ref. Ares(2020)2723872 – 26/05/2020 έγγραφα):

  • Νέα ημερομηνία λήξης: 30-11-2023
  • Νέος προϋπολογισμός: 575.817,80 €

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-11-13T18:44:01+00:00