Απόφαση Ένταξης για την «Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων» – ΟΠΣ 5063657

//Απόφαση Ένταξης για την «Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων» – ΟΠΣ 5063657

Απόφαση Ένταξης για την «Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων» – ΟΠΣ 5063657

Μικρή περιγραφή, τι έργο αφορά:  

Αντικείμενο της πράξης, είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, με στόχο την συμπλήρωση των υφιστάμενων αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων 260 ανέργων ωφελούμενων, μέσω στοχευμένων εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων, καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων, άνεργων οι οποίοι προέρχονται από τους τρεις Δήμους της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ.

Η πράξη περιλαμβάνει 2 Υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 1.399.924 ευρώ. Το Υποέργο 1 αφορά στην Υλοποίηση με ιδία μέσα (Αυτεπιστασία) του Επιμελητήριου Αρκαδίας και περιλαμβάνει τη Διαχείριση, συντονισμό και υποστήριξη της εφαρμογής της δράσης, την πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων, τις ενέργειες Δημοσιότητας για την προσέλκυση των ωφελούμενων αλλά και των πολιτών, καθώς και την Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης της πράξη. Το Υποέργο 2 περιλαμβάνει τις ενέργειες κατάρτισης και την πιστοποίηση των προσόντων 260 ωφελούμενων, ανέργων, σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα αλλά και οριζόντιες δεξιότητες.

Τα εξειδικευμένα αντικείμενα θα προκύψουν από μελέτη Εξειδίκευσης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και στη συνέχεια θα σχεδιαστεί ο αναγκαίος αριθμός και το αντικείμενο εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 410 ώρες εκ των οποίων οι 350 ώρες αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση των ωφελούμενων και οι 60 ώρες αφορούν στην διεξαγωγή Case Studies.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν στη διαδικασία Πιστοποίησης Προσόντων. Την πιστοποίηση θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή /και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 να παρέχουν Πιστοποιήσεις για τη συγκεκριμένη θεματολογία προγραμμάτων Κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην Πράξη, είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη Θεματολογία προγραμμάτων Κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην Πράξη.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-10-06T17:11:46+00:00