Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες»

//Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες»

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες»

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως 16/11/2020, καθώς και σε και αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης (Ειδικότεροι Κανόνες Επιλεξιμότητας).

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2020-09-25T13:34:42+00:00