Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τα «Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΕΤΠΑ» – ΟΠΣ 5030377

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τα «Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΕΤΠΑ» – ΟΠΣ 5030377

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τα «Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΕΤΠΑ» – ΟΠΣ 5030377

Η τροποποίηση αφορά παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης έως την 31-12-2023 και αύξηση του προϋπολογισμού της Πράξης από 60.000, € σε 110.000,00 € προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα μετακινήσεων του προσωπικού της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Πελοποννήσου που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-07-24T14:06:52+00:00