Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τα «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό επίπεδο» – ΟΠΣ 5034540

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τα «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό επίπεδο» – ΟΠΣ 5034540

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τα «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό επίπεδο» – ΟΠΣ 5034540

Η τροποποίηση αφορά την αντικατάσταση των δεικτών εκροών και αποτελέσματος της Πράξης σύμφωνα με τη 2η αναθεώρηση του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-07-24T14:12:25+00:00