Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Αναβάθμιση των Υποδομών Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κτιριακές Υποδομές» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ76

//Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Αναβάθμιση των Υποδομών Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κτιριακές Υποδομές» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ76

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Αναβάθμιση των Υποδομών Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κτιριακές Υποδομές» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ76

Η τροποποίηση της πρόσκλησης αφορά στην παράταση της προθεσμία υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης έως τις 20/07/2020 και στην αντικατάσταση των συνημμένων αρχείων.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2020-06-26T17:56:16+00:00