Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» και προετοιμασία δεδομένων για τις αξιολογήσεις για το έτος 2019» – ΟΠΣ 5041762

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» και προετοιμασία δεδομένων για τις αξιολογήσεις για το έτος 2019» – ΟΠΣ 5041762

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» και προετοιμασία δεδομένων για τις αξιολογήσεις για το έτος 2019» – ΟΠΣ 5041762

Η παρούσα τροποποίηση αφορά τη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού στο ύψος των συμβάσεων και τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της Πράξης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-06-26T17:44:25+00:00