Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» – ΟΠΣ 5041879

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» – ΟΠΣ 5041879

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» – ΟΠΣ 5041879

Η παρούσα τροποποίηση αφορά την εκτιμώμενη ημερομηνία ανάληψης νομικής δέσμευσης του 1ου κύριου υποέργου.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-06-23T10:25:29+00:00