Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» – ΠΕΛ89 / ΑΑ ΟΠΣ:4320

//Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» – ΠΕΛ89 / ΑΑ ΟΠΣ:4320

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» – ΠΕΛ89 / ΑΑ ΟΠΣ:4320

Μικρή περιγραφή:

Η πρόσκληση αφορά σε παρεμβάσεις μικρής κλίμακας αντιπλημμυρικής προστασίας σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Περιλαμβάνονται αντιπλημμυρικά έργα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση και διευθέτηση κοιτών υδατορεμάτων και χειμάρρων, την ενίσχυση αναχωμάτων προστασίας υδατορεμάτων, χειμάρρων κλπ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία

2020-06-19T13:58:27+00:00