Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» – ΟΠΣ 5009797

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» – ΟΠΣ 5009797

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» – ΟΠΣ 5009797

Η παρούσα τροποποίηση αφορά μείωση του προϋπολογισμού στο ύψος της σύμβασης για διαχειριστικούς λόγους και τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της πράξης από 29-06-2020 στις 12-04-2021.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-06-17T13:38:10+00:00