Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός» – ΟΠΣ 5007915

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός» – ΟΠΣ 5007915

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός» – ΟΠΣ 5007915

Η τροποποίηση αφορά αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της Πράξης έως 12-02-2021 προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-06-15T11:15:20+00:00