Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Β΄ Φάση)» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ82

//Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Β΄ Φάση)» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ82

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Β΄ Φάση)» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ82

Τροποποίηση ως προς την Λήξη Υποβολής: 15/07/2020

Σύντομη Περιγραφή:

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στο Θεματικό Στόχο 09  «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» και στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,  συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας»

Οι δράσεις αφορούν την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999. Ενδεικτικά περιγράφονται οι εξής:

Α. Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη – προαγωγή)

  • Υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας μέσω της ενίσχυσης τομεοποιημένων  μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Ενισχύονται υφιστάμενες τομεοποιημένες μονάδες ψυχικής υγείας για να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας υγείας του άρθρου 6 του Ν. 2716/1999, (Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες Ψ.Υ. και Κέντρα Ψ.Υ.). Οι υπηρεσίες  παρέχονται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς κ.λπ. για την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση την αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής της νόσου και την διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας.

Στόχος των υπηρεσιών κατ οίκον νοσηλείας είναι:

– Η αποφυγή του εγκλεισμού

– Η μη απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον

– Η στήριξη της οικογένειας του ασθενούς

– Η καταπολέμηση του στίγματος

  • Πρόγραμμα ενίσχυσης εξειδικευμένων υπηρεσιών/ Ενίσχυση Κινητών Μονάδων για την παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της κάλυψης των ελλειμμάτων στην υποστήριξη παιδιών/εφήβων με προβλήματα ψυχικής υγείας προβλέπεται η ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) του άρ.11 του ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α΄) και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ).

  • Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρων Ημέρας για  άτομα που πάσχουν από άνοια – Alzheimer, μέσω δράσεων κατάλληλης διασύνδεσης με δομές των ΟΤΑ (Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.)

Πρόγραμμα διασύνδεσης των Κέντρων Ημέρας για  άτομα που πάσχουν από άνοια – Alzheimer με δομές κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων των ΟΤΑ, όπως τα ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, μέσω δράσεων κατάρτισης και on the job training των επαγγελματιών των Ο.Τ.Α., με στόχο την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας από τους επαγγελματίες των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.

Η δράση αφορά στην ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης της άνοιας. Επίσης, περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχετικών προληπτικών προγραμμάτων.

Β. Συμπληρωματικές δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα για την ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού (Εθνικό Σχέδιο Δράσης)

  • Οικοτροφεία αποασυλοποίησης ψυχικά πασχόντων

Οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης έχουν σκοπό την τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση σε χώρους διαβίωσης, θεραπείας και υποστήριξης, για μακρόχρονη ή βραχεία παραμονή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όταν δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, μετά την σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της θεραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας.

Οι ανωτέρω δράσεις θα υλοποιηθούν με βάση τα οριζόμενα στις αντίστοιχες εγκρίσεις σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2020-06-05T12:26:44+00:00