Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)» – ΒΑΑ6, Α/Α ΟΠΣ: 3968

//Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)» – ΒΑΑ6, Α/Α ΟΠΣ: 3968

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)» – ΒΑΑ6, Α/Α ΟΠΣ: 3968

Σύντομη Περιγραφή:

Στο πλαίσιο της δράσης θα αναπτυχθούν, στο Δήμο Καλαμάτας, υπηρεσίες στο τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, που σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές, θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο υποστηρικτικό πλέγμα παροχών για τις ευάλωτες ομάδες και τις οικογένειές τους. Οι ανάγκες που έχουν προκύψει σχετίζονται με την έλλειψη συγκεκριμένων δομών σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικού αριθμού ατόμων σε ευπαθείς ομάδες.

Η εν λόγω δράση αφορά επιχορήγηση για ίδρυση και λειτουργία για 3 έτη Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ. Η.)

Σκοπός της δομής είναι η βελτίωση των παρεχόμενων προνοιακών υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και της ποιότητας ζωής της ευπαθούς ομάδας των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους. Πρόκειται για μέρος ενός ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών δομών στο σύνολο της πόλης της Καλαμάτας. Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι ηλικιωμένοι κάτοικοι που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει, στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου. Σε δεύτερο βαθμό ωφελούμενοι είναι τα μέλη των οικογενειών τους, στα οποία θα δίνεται η δυνατότητα συνέχισης ή εξεύρεσης εργασίας ή η ελάφρυνση όσων εξ αυτών δεν δύναται για λόγους οικονομικούς ή κοινωνικούς να παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα στα ωφελούμενα άτομα.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία

2020-06-05T12:34:04+00:00