Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΗΦ)» – ΒΑΑ7, Α/Α ΟΠΣ: 3970

//Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΗΦ)» – ΒΑΑ7, Α/Α ΟΠΣ: 3970

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΗΦ)» – ΒΑΑ7, Α/Α ΟΠΣ: 3970

Σύντομη Περιγραφή:

Στο πλαίσιο της δράσης θα αναπτυχθούν, στο Δήμο Καλαμάτας, υπηρεσίες στο τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, που σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές, θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο υποστηρικτικό πλέγμα παροχών για τις ευάλωτες ομάδες και τις οικογένειές τους. Οι ανάγκες που έχουν προκύψει σχετίζονται με την έλλειψη συγκεκριμένων δομών σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικού αριθμού ατόμων σε ευπαθείς ομάδες.

Η εν λόγω δράση αφορά επιχορήγηση για ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με διάρκεια λειτουργίας 3 έτη.

Σκοπός της δομής είναι η βελτίωση των παρεχόμενων προνοιακών υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και της ποιότητας ζωής της ευπαθούς ομάδας των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους. Πρόκειται για μέρος ενός ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών δομών στο σύνολο της πόλης της Καλαμάτας.

Άμεσα ωφελούμενοι είναι άτομα με κινητικές αναπηρίες ή με αισθητηριακές αναπηρίες ή με νοητική υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία, στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σε δεύτερο βαθμό ωφελούμενοι είναι τα μέλη των οικογενειών τους, στα οποία θα δίνεται η δυνατότητα συνέχισης ή εξεύρεσης εργασίας ή η ελάφρυνση όσων εξ αυτών δεν δύναται για λόγους οικονομικούς ή κοινωνικούς να παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα στα ωφελούμενα άτομα.

Το ΚΔΗΦ θα υλοποιεί κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω ενέργειες:

α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου.
  • Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).
  • Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.
  • Την παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης.
  • Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
  • Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.
  • Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας, άλλες Δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των συγκεκριμένων Δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία

2020-06-05T12:40:17+00:00