Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για το «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» – ΟΠΣ 5029848

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για το «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» – ΟΠΣ 5029848

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για το «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» – ΟΠΣ 5029848

Η παρούσα τροποποίηση αφορά αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης με παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της Πράξης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-06-05T12:21:14+00:00