Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τις «Υποστηρικτικές ενέργειες οργάνωσης και λειτουργίας δικαιούχων τεχνικής βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α – ΕΚΤ) για την εφαρμογή του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020» – ΟΠΣ 5027788

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τις «Υποστηρικτικές ενέργειες οργάνωσης και λειτουργίας δικαιούχων τεχνικής βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α – ΕΚΤ) για την εφαρμογή του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020» – ΟΠΣ 5027788

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τις «Υποστηρικτικές ενέργειες οργάνωσης και λειτουργίας δικαιούχων τεχνικής βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α – ΕΚΤ) για την εφαρμογή του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020» – ΟΠΣ 5027788

Η παρούσα τροποποίηση αφορά παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-05-15T11:25:30+00:00