Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κιάτου και Παραλιακής Ζώνης – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» – ΟΠΣ 5029176

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κιάτου και Παραλιακής Ζώνης – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» – ΟΠΣ 5029176

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κιάτου και Παραλιακής Ζώνης – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» – ΟΠΣ 5029176

Η παρούσα τροποποίηση αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την ημερομηνία λήξης της Πράξης προκειμένου να εναρμονιστεί με την υπογεγραμμένη νομική δέσμευση και το συνδεδεμένο Δελτίο Ωρίμανσης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2020-05-14T12:23:14+00:00