Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων Πελοποννήσου

//Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων Πελοποννήσου

Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων Πελοποννήσου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκαν 5 νέες πράξεις  στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

Οι αποφάσεις αφορούν την ένταξη των προτάσεων των επιμελητηρίων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας Λακωνίας και Μεσσηνίας, με συνολικό προϋπολογισμό (και συνολική  Δημόσια Δαπάνη)  1.167.231,20€.

Η ένταξη των πράξεων συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Άξονα 1 και ειδικότερα στην «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» του ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020».

Ειδικότερα, οι ενταγμένες πράξεις, συμβάλλουν στην Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην ενίσχυση για ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποδομών για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προς όφελος των επιχειρήσεων – μελών των επιμελητηρίων, των δημοσίων φορέων, των ιδιωτών – επιχειρήσεων, των πολιτών και των επισκεπτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Θεσμικός ρόλος των Επιμελητηρίων είναι η ανάπτυξη και η υποστήριξη των Επιχειρήσεων μελών τους. Σε αυτή τη κατεύθυνση και μέσω των ενταγμένων πράξεων θα επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα αναπτυχθούν συστήματα και υπηρεσίες ΤΠΕ εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη τεχνολογική επάρκεια αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

Ενδεικτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης: Ιούνιος 2020 – Νοέμβριος 2021.

«Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Λακωνίας»

«Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας»

«Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αργολίδας»

«Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας»

«Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας»

2020-04-01T09:24:55+00:00