Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Η τροποποίηση αυτή αφορά την  αύξηση προϋπολογισμού, κατά 7.769.817,50€, με την  συνολική  Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται πλέον σε 25,232,242.24€.

Εντάχθηκαν επιπλέον 55 επενδυτικά σχέδια και το σύνολο των ενταγμένων στην Πελοπόννησο να ανέρχεται σε εκατόν εξήντα (160).

Η ένταξη των πράξεων συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Άξονα 1 και ειδικότερα στην «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» του ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020»

Ενδεικτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης: Μάρτιος 2020 – Ιούλιος 2021.

Δείτε εδώ την Απόφαση Ένταξης

2020-03-18T14:05:16+00:00