Τροποπποίηση πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ – Ν.Μ.ΜΟΛΑΩΝ)»

//Τροποπποίηση πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ – Ν.Μ.ΜΟΛΑΩΝ)»

Τροποπποίηση πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ – Ν.Μ.ΜΟΛΑΩΝ)»

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού κλασικής αιμοκάθαρσης (20 τεμάχια) για την Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας και (10 τεμάχια) για την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στις Νοσηλευτικές Μονάδες Σπάρτης και Μολάων αντίστοιχα.

 

Αντικείμενο τροποποίησης:

Γίνεται αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της πράξης με προτεινόμενη την 30-6-2020 γιατί:
-Το φυσικό αντικείμενο (παραδοτέα) της πράξης έχει ολοκληρωθεί, έχουν επιτευχθεί οι τεθέντες στόχοι (δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων) και εξασφαλίζεται το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης, επομένως και εντός του χρονοδιαγράμματος που προσδιορίζεται στην Απόφαση Ένταξης.
-Το οικονομικό αντικείμενο που υπολείπεται αφορά σε δαπάνες που σχετίζονται με το φυσικό αντικείμενο της πράξης που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Απομένει να υποβληθεί ΔΔΔ με τις κρατήσεις του τιμολογίου που δηλώθηκε με το τελευταίο ΔΔΔ.
-Από τα στοιχεία του ΤΔΠ και του ΤΔΥ συνάγεται ότι εκ παραδρομής ταυτίστηκε η ημερομηνία λήξης της πράξης (που αφορά φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) με την ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου.

Δείτε εδώ την Εντεταγμένη Πράξη

2020-02-12T12:53:45+00:00