Τροποποίηση της «Πράξης Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-Εξοπλισμός λειτουργίας» με Κωδικό 5022236

//Τροποποίηση της «Πράξης Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-Εξοπλισμός λειτουργίας» με Κωδικό 5022236

Τροποποίηση της «Πράξης Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-Εξοπλισμός λειτουργίας» με Κωδικό 5022236

Αντικείμενο τροποποίησης: 

Η ημερομηνία λήξης της πράξης με προτεινόμενη την 04-12-2020. Υπήρξαν καθυστερήσεις στα στάδια του διαγωνισμού με αποτέλεσμα

να χρειάζεται μεγαλύτερος χρόνος για να ολοκληρωθεί η πράξη.

 

 

Δείτε εδώ την Εντεταγμένη Πράξη

2019-12-20T16:44:22+00:00