Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5008947

//Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5008947

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5008947

 

Η τροποποίησης αφορά :

  1. Την επέκταση του φυσικού αντικειμένου της πράξης έργου με προσθήκη δύο νέων υποέργων: α/α 13 «Υποστήριξη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου στην προετοιμασία προσκλήσεων τύπου κρατικών νισχύσεων για τις δράσεις του Α.Π. 1 που αφορούν σε κρατικές ενισχύσεις (θεματικοί στόχοι 1,2 & 3) και αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης, εξέταση ενστάσεων, ένταξη πράξεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της δράσης 1.β.3.1. και α/α 14: Την υποστήριξη της ΕΥΔ του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014- 2020 στην αντιμετώπιση/διαχείριση θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
  2. Την επικαιροποίηση του προϋπολογισμού υποέργων στα οποία υφίστανται ΝΟΔΕ σε σχέση με το εγκεκριμένο ΤΔΠ.
  3. Την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης, λόγω της ένταξης νέων υποέργων, αλλαγής του προγραμματισμού ενεργοποίησης ή και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ήδη ενταγμένων υποέργων.

 

Δείτε εδώ την Εντεταγμένη Πράξη

2019-12-16T13:45:35+00:00