Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5034532

//Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5034532

Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5034532

Η τροποποίηση αφορά συμπλήρωση και λεπτομερέστερη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης.

Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2019-10-04T12:41:34+00:00