Απόφαση Ένταξης για την «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στον Δήμο Κορινθίων με περιοχή Ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» – ΟΠΣ 5045261

//Απόφαση Ένταξης για την «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στον Δήμο Κορινθίων με περιοχή Ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» – ΟΠΣ 5045261

Απόφαση Ένταξης για την «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στον Δήμο Κορινθίων με περιοχή Ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» – ΟΠΣ 5045261

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας » με διάρκεια λειτουργίας 3 έτη.

Η Πράξη διαλειτουργεί με την Πράξη «Επιτελική / Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης» η οποία συγκροτείται στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και λειτουργεί μέσω των αποκεντρωμένων αντίστοιχων Διευθύνσεων της Περιφέρειας, στις υπόλοιπες Π.Ε. της Πελοποννήσου. Τα Κέντρα Κοινότητας με περιοχή ευθύνης την οικεία Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνουν ένα ενιαίο δίκτυο υπηρεσιών αντιμετώπισης της φτώχειας και κοινωνικής ένταξης με στόχευση στις ευπαθείς και περιθωριοποιημένες ομάδες «Διευρυμένα Κέντρα κοινότητας»). Καλύπτουν το σύνολο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.), διαρθρώνονται δε ως εξής:

  • Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα, στο Δήμο έδρας της Π.Ε.
  • Κέντρο Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Π.Ε.

Τα Κέντρα Κοινότητας ως one stop shop έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας, στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας» και στην κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση, των ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού.

Επιδιώκεται να αναπτυχθεί στην ΠΕ Κορινθίας μηχανισμός που θα συνδυάζει υποστήριξη από ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές δικτύωσης και θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ωφελούμενων που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των δομών της δράσης και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού.
  • Ωφελούμενοι του προγράμματος Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα.
  • Άτομα ευπαθών Κοινωνικών ομάδων (άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ΑΜΕΑ, Ρομά κλπ.).
  • Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών κλπ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2019-09-11T14:04:26+00:00