Απόφαση Ένταξης για την «Δίκτυο δομών κα υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» – ΟΠΣ 5043329

//Απόφαση Ένταξης για την «Δίκτυο δομών κα υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» – ΟΠΣ 5043329

Απόφαση Ένταξης για την «Δίκτυο δομών κα υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» – ΟΠΣ 5043329

Μικρή περιγραφή:

Η Πράξη αποτελείται από 3 Υποέργα:

Υπ1: Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου (ΠΚ): Στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ κ.ά.) και την παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες δομές (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, κ.λ.π.), εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Υπ2: Κινητή Μονάδα: Θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο ΠΚ και θα στοχεύει στην παρέμβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού. Θα απευθύνεται στον πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Υπ3: Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης: Αφορά σε μια συντονισμένη προσπάθεια που εστιάζεται στην έγκαιρη εφαρμογή ουσιαστικών και στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες των συνανθρώπων μας, στην παροχή προσβάσιμων και επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και στην προώθηση υγιών μορφών ψυχαγωγίας. Το Υπ3 θα ενισχύσει αφενός τη δράση των ΚΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αφετέρου θα συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και των αναγκών του στο εύρος της Περιφέρεια.

Περιλαμβάνει δύο (2) επιμέρους δράσεις:

Δράση1: Υπηρεσίες Πρόληψης:

Οι υπηρεσίες θα βασίζονται σε δεοντολογικά ορθές και βιώσιμες παρεμβάσεις που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ψυχοκοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού αποτύπωση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας

Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και  Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ).

Δράση 2: Διασύνδεση ΚΠ με ΠΦΥ – Συμβουλευτικός Σταθμός:

–        Ενέργεια 2α. Διασύνδεση Κέντρων Πρόληψης και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ):

Είναι αναγκαία η ενίσχυση της δικτύωσης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα και με τις δομές ΠΦΥ. Η προτεινόμενη δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ειδικότερα με το Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολής.

–        Ενέργεια 2β. Υποστήριξη Συμβουλευτικού Σταθμού Ψυχοκοινωνικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου:

Στόχος είναι η καθολική κάλυψη του φοιτητικού του πληθυσμού σε θέματα που αφορούν στη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη φοιτητών. Η δράση αυτή, αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και την δυνατότητα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών από όλες τις Σχολές και τα Τμήματα.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2019-07-05T19:32:47+00:00