Απόφαση Ένταξης για την «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2019-2020» – ΟΠΣ 5047043

//Απόφαση Ένταξης για την «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2019-2020» – ΟΠΣ 5047043

Απόφαση Ένταξης για την «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2019-2020» – ΟΠΣ 5047043

Μικρή περιγραφή:

Η πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό με σκοπό την βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Συγκεκριμένα αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής φροντίδας και φύλαξης παιδιών , για το έτος 2019-2020,στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές) Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η πράξη συμβάλει στο στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του, που λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (6451/7-6-2019).

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2019-07-03T11:06:45+00:00