Απόφαση Ένταξης για τα «Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση η/και αναπηρίες (2019-2020)» – ΟΠΣ 5047044

//Απόφαση Ένταξης για τα «Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση η/και αναπηρίες (2019-2020)» – ΟΠΣ 5047044

Απόφαση Ένταξης για τα «Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση η/και αναπηρίες (2019-2020)» – ΟΠΣ 5047044

Μικρή περιγραφή:

Η πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η αποδέσμευση των εχόντων υπό την προστασία τους άτομα/παιδιά που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ειδικότερα η δράση αφορά στη διάθεση προς γυναίκες (και άνδρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2019 – 2020.

Η πράξη συμβάλλει στο στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του, που λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος(6451/7-6-2019).

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2019-07-03T11:11:22+00:00