Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» [Έκδοση 2/0] – ΑΠ ΠΕΛ66

//Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» [Έκδοση 2/0] – ΑΠ ΠΕΛ66

Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» [Έκδοση 2/0] – ΑΠ ΠΕΛ66

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΠΕΛ66, Α/Α ΟΠΣ:3608 αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 30-9-2019.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

 

Σύντομη Περιγραφή:

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στο Θεματικό Στόχο 09  «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» και στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,  συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας»

Οι δράσεις αφορούν την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999. Ενδεικτικά περιγράφονται οι εξής:

Α. Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη – προαγωγή)

  • Υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας μέσω της ενίσχυσης τομεοποιημένων  μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Ενισχύονται υφιστάμενες τομεοποιημένες μονάδες ψυχικής υγείας για να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας υγείας του άρθρου 6 του Ν. 2716/1999, (Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες Ψ.Υ. και Κέντρα Ψ.Υ.). Οι υπηρεσίες  παρέχονται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς κ.λπ. για την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση την αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής της νόσου και την διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας.

Στόχος των υπηρεσιών κατ οίκον νοσηλείας είναι:

– Η αποφυγή του εγκλεισμού

– Η μη απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον

– Η στήριξη της οικογένειας του ασθενούς

– Η καταπολέμηση του στίγματος

  • Πρόγραμμα ενίσχυσης εξειδικευμένων υπηρεσιών/ Ενίσχυση Κινητών Μονάδων για την παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της κάλυψης των ελλειμμάτων στην υποστήριξη παιδιών/εφήβων με προβλήματα ψυχικής υγείας προβλέπεται η ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) του άρ.11 του ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α΄) και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ).

  • Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρων Ημέρας για  άτομα που πάσχουν από άνοια – Alzheimer, μέσω δράσεων κατάλληλης διασύνδεσης με δομές των ΟΤΑ (Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.)

Πρόγραμμα διασύνδεσης των Κέντρων Ημέρας για  άτομα που πάσχουν από άνοια – Alzheimer με δομές κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων των ΟΤΑ, όπως τα ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, μέσω δράσεων κατάρτισης και on the job training των επαγγελματιών των Ο.Τ.Α., με στόχο την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας από τους επαγγελματίες των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.

Η δράση αφορά στην ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης της άνοιας. Επίσης, περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχετικών προληπτικών προγραμμάτων.

Β. Συμπληρωματικές δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα για την ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού (Εθνικό Σχέδιο Δράσης)

  • Ειδικό Κέντρο Ημέρας για Alzheimer

Τα ειδικά κέντρα ημέρας λειτουργούν ως μονάδες ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας ασθενών με Alzheimer και άλλες συναφείς διαταραχές.

Σκοπός των Κέντρων Ημέρας είναι κυρίως η οργάνωση και εφαρμογή ομαδικών και ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων για τα άτομα με διαγνωσμένη νόσο Alzheimer ή άλλες μορφές άνοιας, που βρίσκονται στα αρχικά, μεσαία ή πιο προχωρημένα στάδια της νόσου.

Στις ομάδες εφαρμόζονται θεραπευτικά προγράμματα, που στόχο έχουν τη νοητική ενδυνάμωση των ασθενών, την κινητοποίησή τους και τη διατήρηση των δεξιοτήτων και των επικοινωνιακών ικανοτήτων τους για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη, την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των ανοϊκών ασθενών καθώς και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα σχετικά με την άνοια.

Γ. Νέες εξειδικευμένες δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας

  • Δομή φιλοξενίας ασθενών με Alzheimer στο τελικό στάδιο της ασθένειας

Σκοπός των δομών φιλοξενίας είναι κυρίως η φιλοξενία και περίθαλψη ατόμων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου, οπότε οι απαιτήσεις περίθαλψης είναι υπερβολικά αυξημένες και εξειδικευμένες, ώστε ο ασθενής να χρειάζεται εξειδικευμένη παρακολούθηση μέχρι την κατάληξή του.

Η θεραπευτική ομάδα θα συμπληρωθεί κατάλληλα με προσωπικό έως και 27 άτομα με κατάλληλες ειδικότητες ώστε να παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες σε έως 20 ωφελούμενους ανά δομή.

Η δομή είναι αναγκαία για την ανακούφιση της οικογένειας και την προστασία της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου που υποφέρει, στο πλαίσιο της αποδιοργάνωσης από την ασθένειά του και της απομόνωσής του από το οικογενειακό του περιβάλλον, όπου πλέον έχει καταστεί ξένο γι’ αυτόν. Στη δομή διαβιεί το υπόλοιπο της ζωής του χωρίς να βαρύνει την οικογένειά του, που πλέον δεν αναγνωρίζει, και χωρίς να δημιουργεί τραυματικές καταστάσεις στους συγγενείς του.

Οι ανωτέρω δράσεις θα υλοποιηθούν με βάση τα οριζόμενα στις αντίστοιχες εγκρίσεις σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας.

2019-06-28T12:17:14+00:00