Απόρριψη της Πράξης «Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5034780 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»

//Απόρριψη της Πράξης «Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5034780 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»

Απόρριψη της Πράξης «Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5034780 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»

Ανακοίνωση απόρριψης της πράξης «Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας», η οποία υποβλήθηκε στην πρόσκληση ΠΕΛ 55 με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ)», με προϋπολογισμό 1.725.000€.

Η πράξη απορρίφθηκε λόγω αιτήματος απόσυρσης της πράξης από τον Δικαιούχο Δ/νση Αναστήλωσης Βυζ/ων και Μεταβυζαν/νων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού σύμφωνα με το υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/326028/33790/2674/18.06.2019, προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου στην πρόσκληση ΠΕΛ68.

Απόφαση Απόρριψης της Πράξης

Έγγραφο Απόσυρσης από Πρόσκληση ΠΕΛ55

Τεχνικό Δελτίο Πράξης

2019-06-27T13:31:09+00:00