Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος» – ΟΠΣ 5029306

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος» – ΟΠΣ 5029306

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος» – ΟΠΣ 5029306

Η Τροποποίηση αφορά την εκτιμώμενη ημερομηνία ανάληψης νομικής δέσμευσης, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της πράξης καθώς και την αλλαγή του ειδικού στόχου.

Μικρή περιγραφή, τι έργο αφορά:

Η πράξη αφορά στην κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος διώροφης οικοδομής με υπόγειο, για χρήση τόσο Νηπιαγωγείου όσο και Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Άριος. Σκοπός της Πράξης είναι να καλυφθεί η ανάγκη στέγασης του υπάρχοντος Νηπιαγωγείου, το οποίο σήμερα συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το αντίστοιχο Δημοτικό Σχολείο και παράλληλα να καλυφθούν οι ελλείψεις που παρουσιάζονται σε επίπεδο αιθουσών και χώρων υγιεινής.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2019-06-11T20:48:50+00:00