Τοποθέτηση προσωπικού Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

//Τοποθέτηση προσωπικού Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τοποθέτηση προσωπικού Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αντικαθιστούμε την υπ. αριθ. 300/25.01.2019 Απόφαση και τοποθετούμε τα Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Πελοποννήσου στις Μονάδες της Υπηρεσίας, όπως αυτές αναδιαρθρώθηκαν με την παραπάνω (4) σχετική, σύμφωνα με όσα ακολουθούν.

Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Στελεχών καθορίζονται ανάλογα με τις αρμοδιότητες διαχείρισης που φέρει η Μονάδα στην οποία τοποθετούνται (για κάθε Ε.Π. στο οποίο η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. φέρει αρμοδιότητα διαχείρισης) καθώς και τις Υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιάζονται. Για όλα τα ειδικότερα θέματα, τις επιμέρους αρμοδιότητες και την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, αυτές καθορίζονται από τον Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ.

Δείτε εδώ την Απόφαση

Δείτε εδώ το Νέο Οργανόγραμμα

2019-05-23T17:55:14+00:00