Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Παρεμβάσεις / μετρά προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις»

//Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Παρεμβάσεις / μετρά προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Παρεμβάσεις / μετρά προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις»

Σύντομη Περιγραφή:

Δράση 5.α.1 : «Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις»

Η διάβρωση των εδαφών και των ακτών είναι αρνητικά φυσικά φαινόμενα τα οποία επιδεινώνονται διαχρονικά, έχοντας ως αιτία και την ερημοποίηση ή/και την ανθρώπινη παρέμβαση.

Αυτά τα φαινόμενα δημιουργούν προβλήματα, έντονα και εκτεταμένα στις περισσότερες περιπτώσεις σε υποδομές και περιουσίες είτε από πλημμύρες, είτε και από κατολισθήσεις, ακόμα και για ανθρώπινες ζωές.

Συνέπεια αυτών των καταστάσεων είναι το σημαντικό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και οι σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική δραστηριότητα εξ’ αιτίας της υποβάθμισης των παραλιών, πολιτιστικών πόρων, των τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων και άλλα. Για τους λόγους αυτούς, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης, ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες στο περιβαλλοντικό και οικονομικό περιβάλλον των εν λόγω περιοχών της Περιφέρειας.

Με βάση τα παραπάνω, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης σχεδιάζεται να αναληφθούν μέτρα προστασίας ή/και αναστροφής των φαινομένων διάβρωσης στις περιοχές που εμφανίζουν έντονα προβλήματα.

Οι εν λόγω δράσεις συνδέονται άμεσα με τον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 5a, περιλαμβάνοντας έργα υποδομών για την προστασία των ακτών και εδαφών, από τη διάβρωση και τις κατολισθήσεις.

Ως ενδεικτικές παρεμβάσεις της εν λόγω δράσης δύναται να είναι:

  • Κατασκευή τεχνικών έργων προστασίας συγκράτησης υλικού ή εγκλωβισμού της άμμου και ελαχιστοποίησης των απωλειών.
  • Σταθεροποίηση βραχωδών πρανών για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων σε ιδιαίτερης πολιτιστικής και φυσικής αξίας περιοχές.
  • Συστήματα παρακολούθησης της συμπεριφοράς ως προς τις κατολισθήσεις των πρανών.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, θα είναι συναφείς με τον γενικότερο Σχεδιασμό για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς επίσης και θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη τους την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ) και τα εγκεκριμένα Σχεδία Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών. Τέλος επισημαίνεται ότι, θα δοθεί προτεραιότητα στις περιοχές τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και στους παραλιακούς οικισμούς, οι οποίοι απειλούνται από το φαινόμενο της διάβρωσης, πλέον εκείνων για τους οποίους εκπονείται ήδη σχετική μελέτη από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στις περιπτώσεις έργων με προπαρασκευαστικές ενέργειες :

  • Προσδιορισμός των δράσεων και αντιστοίχιση τους με προπαρασκευαστικές ενέργειες.
  • Ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με την κατά στάδια εγγραφή του προϋπολογισμού της πράξης στο ΠΔΕ. Πρώτο στάδιο η εγγραφή των υποέργων των προπαρασκευαστικών ενεργειών και εφόσον αυτά ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος, εγγραφή σε δεύτερη φάση του προϋπολογισμού των κύριων υποέργων της πράξης.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση

2019-05-06T12:20:09+00:00